Privacy policy

Who we are:

Mateusz Szafraniec
PO Box 218
30-697 Kraków 25
POLAND

is the author of "micro Flashlight smallest app".

What data is collected:
The "micro torch - the smallest" (pl.net.szafraniec.latarka), hereinafter referred to as the Application, does not collect, process, send, store any user data, in particular photos. The sole purpose of the Application is to enable / disable the flashlight built into camera interface. And that's it.

Permissions:
-Shooting pictures and videos - to gain access to the interface of the camera.

Polityka prywatności

Autor aplikacji:
Mateusz Szafraniec
PO Box 218
30-697 Kraków 25
POLAND

Jakie dane są zbierane:
Aplikacja "mikro Latarka - najmniejsza" (pl.net.szafraniec.latarka) zwana dalej Aplikacją, nie zbiera, przetwarza, wysyła, przechowuje żadnych danych Użytkownika, a w szczególności zdjęć. Jedynym celem Aplikacji jest włączenie/wyłaczenie latarki wbudowanej w interfejs aparatu fotograficznego. I tylko tyle.

Uprawnienia:
-wykonywanie zdjęć i filmów wideo - by uzyskać dostęp do interfejsu aparatu fotograficznego.